Cutrock

کاتراک ﯾﮏ ﻣﺎده ﭘﻮدرى آﻣﺎده ﻣﺼﺮف ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ آب ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم واﮐﻨﺸﻬﺎى ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﻰ، ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﻰ ﺳﺨﺖ و داﻧﺴﯿﺘﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ در ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد. اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻓﺸﺎرى ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﻨﮓ و ﯾﺎ ﺑﺘﻦ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روﺷﻬﺎى اﻧﻔﺠﺎرى، ﺑﺴﯿﺎر اﻣﻦ، ﻓﺎﻗﺪ آﻟﻮدﮔﻰ ﺻﻮﺗﻰ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﻰ ﺑﻮده و در ﺻﻮرت اﺟﺮاى درﺳﺖ، در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻰ 6 ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﺷﻮد. آخرین بروزرسانی قیمت 17:19:09 |1399-07-15
تعداد
عدد
بسته بندی
کیسه 25 کیلویی
قیمت
وضعیت

نمودار قیمتجهت مشاهده قیمت ها، ابتدا وارد سایت شوید

خواص و اثرات

 اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﭘﺲ از اﺧﺘﻼط ﺑﺎ آب

مقاومت بالای فشاری، خمشی و کششی

موارد کاربرد

ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﺢ

اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻨﮓ از ﻣﻌﺎدن 

عملیات راهسازی و ﺣﻔﺮ ﺗﻮﻧﻞ
 

محدوده و روش مصرف

ﮐﻠﯿﺖ روش ﻣﺼﺮف کاتراک ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻼت تهیه ﺷﺪه از کاتراک در ﺣﻔﺮات اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺳﻨﮓ ﯾﺎ ﺑﺘﻦ ﻫﺪف ﻗﺮار داده ﻣﻰ ﺷﻮد و درب آن ﺣﻔﺮات ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم واﮐﻨﺶ هیدراتاسیون، اﻧﺒﺴﺎط ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ﺣﻔﺮات را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺪﮔﻰ در آن ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻰ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺣﻔﺮات ﺑﺎﯾﺪ در سایزهای ﻣﻨﺎﺳﺐ و در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺣﻔﺮ ﺷﻮﻧﺪ و در راﺳﺘﺎﺋﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﺮش در آن اﻟﻤﺎن ﺳﻨﮕﻰ ﯾﺎ ﺑﺘﻨﻰ را دارﯾﻢ. اﯾﻦ اﻟﻤﺎن ﺑﺘﻨﻰ و ﺳﻨﮕﻰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ آزاد ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮر در ﯾﮏ ﻓﻀﺎى ﺑﺴﺘﻪ و ﯾﺎ ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﯾﻦ اﻟﻤﺎن روش ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﺋﻰ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.


اﻟﻒ- روش ﺣﻔﺮه ﮔﺬارى در ﺑﺘﻦ ﯾﺎ ﺳﻨﮓ آزاد:

  1. ﺣﻔﺮات اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺘﻪ 04 ﯾﺎ 05 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ ﯾﮑﺴﺎن از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد. ﺣﻔﺮات ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻗﺪرت ﺗﺨﺮﯾﺒﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮى اﯾﺠﺎد ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ.
  2. فاصله اولین حفره از لبه بتن یا سنگ حداکثر 25 سانتیمتر باشد
  3. عمق حفرات حداقل باید 07 درصد ارتفاع سنگ یا بتن باشد
  4.  فاصله بهینه بین حفرات 52 سانتیمتر مى باشد
  5. حفرات باید در یک امتداد بوده و کاملا عمود بر سطح حفر گردند
  6. درون حفرات از هرگونه آلودگى پاک شود.
  7. از گوه هاى چوبى محکم در جهت دهى به برش سنگ مى توان استفاده کرد. این گوه ها قبل از عملیات اجرائى در آب خیسانده شوند و پس از قرار دادن در بین ترکها با ضربه به آنها به ترك را رشد داد.

ب- روش حفره گذارى در بتن یا سنگ محصور شده:

روش حفارى شبیه به مورد قبل مى باشد با این تفاوت که حفرات با زاویه 30 درجه زده مى شود تا پس از تخریب، به راحتى بتوان قطعات جدا شده را جابجا کرد.

ج- روش حفره گذارى در بتن مسلح:

به دلیل پیوستگى بتن ناشى از حضور میلگردها، فواصل بین حفرات کمتر شود.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

نگهداری و ایمنی

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻗﻠﯿﺎﯾﻰ ﻗﻮى دارد، از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ، ﺗﻨﻔﺲ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و آﻟﻮدﮔﻰ ﻟﺒﺎس ﺑﺎ آن ﺧﻮددارى ﺷﻮد. از ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن در ﺣﻔﺮات ﭘﺲ از ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻣﻼت داﺧﻞ آﻧﻬﺎ ﺧﻮددارى ﺷﻮد.
 

ﻣﺤﺼﻮل ﻓﻮق در ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺒﺎرش اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﻣﺪت 12 ﻣﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﺣﺴﺎس ﺑﻮده و ﻧﺒﺎﯾﺪ در دوره ﻧﮕﻬﺪارى درب ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎى ﺑﺎز ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

نظرات
نام و نام خانوادگی
ایمیل

توضیح
واتساپ (کلیک کنید)
واتساپ (کلیک کنید)