کاتراک CutRock

کاتراک، یک ماده پودرى آماده مصرف بوده که با آب مخلوط شده و با انجام واکنش‌هاى شیمیایى، تبدیل به محصولى سخت و دانسیته پایین تر شده که منجر به افزایش حجم در محصول نهایى مى‌شود. این افزایش حجم باعث ایجاد فشارى مى‌شود که مى‌تواند باعث تخریب سنگ و یا بتن شود. این ترکیب در مقایسه با روش‌هاى انفجارى، بسیار امن، فاقد آلودگى صوتى و زیست محیطى بوده و در صورت اجراى درست، در بازه زمانى 6 ساعته با موفقیت انجام مى‌شود.

آخرین بروزرسانی قیمت 11:16:59 |1400-04-14
تعداد
عدد
بسته بندی
کیسه 25 کیلویی
قیمت
8,700 تومان
وضعیت

کاتراک نمودار قیمت



جهت مشاهده قیمت ها، ابتدا وارد سایت شوید

خواص و اثرات کاتراک

- مقاومت بالای فشاری، خمشی و کششی

- اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﭘﺲ از اﺧﺘﻼط ﺑﺎ آب

 

موارد کاربرد

- اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻨﮓ از ﻣﻌﺎدن 

-  عملیات راهسازی و ﺣﻔﺮ ﺗﻮﻧﻞ

-تخریب بتن مسلح و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﺢ

محدوده و روش مصرف

کلیت روش ﻣﺼﺮف کاتراک ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻼت تهیه ﺷﺪه از کاتراک در ﺣﻔﺮات اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺳﻨﮓ ﯾﺎ ﺑﺘﻦ ﻫﺪف ﻗﺮار داده ﻣﻰ ﺷﻮد و درب آن ﺣﻔﺮات ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم واﮐﻨﺶ هیدراتاسیون، اﻧﺒﺴﺎط ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ﺣﻔﺮات را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺪﮔﻰ در آن ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻰ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺣﻔﺮات ﺑﺎﯾﺪ در سایزهای ﻣﻨﺎﺳﺐ و در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺣﻔﺮ ﺷﻮﻧﺪ و در راﺳﺘﺎﺋﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﺮش در آن اﻟﻤﺎن ﺳﻨﮕﻰ ﯾﺎ ﺑﺘﻨﻰ را دارﯾﻢ. اﯾﻦ اﻟﻤﺎن ﺑﺘﻨﻰ و ﺳﻨﮕﻰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ آزاد ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮر در ﯾﮏ ﻓﻀﺎى ﺑﺴﺘﻪ و ﯾﺎ ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﯾﻦ اﻟﻤﺎن روش ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﺋﻰ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.


اﻟﻒ- روش ﺣﻔﺮه ﮔﺬارى در ﺑﺘﻦ ﯾﺎ ﺳﻨﮓ آزاد:

  1. ﺣﻔﺮات اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺘﻪ 04 ﯾﺎ 05 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ ﯾﮑﺴﺎن از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد. ﺣﻔﺮات ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻗﺪرت ﺗﺨﺮﯾﺒﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮى اﯾﺠﺎد ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ.
  2. فاصله اولین حفره از لبه بتن یا سنگ حداکثر 25 سانتیمتر باشد
  3. عمق حفرات حداقل باید 07 درصد ارتفاع سنگ یا بتن باشد
  4.  فاصله بهینه بین حفرات 52 سانتیمتر مى باشد
  5. حفرات باید در یک امتداد بوده و کاملا عمود بر سطح حفر گردند
  6. درون حفرات از هرگونه آلودگى پاک شود.
  7. از گوه هاى چوبى محکم در جهت دهى به برش سنگ مى توان استفاده کرد. این گوه ها قبل از عملیات اجرائى در آب خیسانده شوند و پس از قرار دادن در بین ترکها با ضربه به آنها به ترك را رشد داد.

ب- روش حفره گذارى در بتن یا سنگ محصور شده:

روش حفارى شبیه به مورد قبل مى باشد با این تفاوت که حفرات با زاویه 30 درجه زده مى شود تا پس از تخریب، به راحتى بتوان قطعات جدا شده را جابجا کرد.

ج- روش حفره گذارى در بتن مسلح:

به دلیل پیوستگى بتن ناشى از حضور میلگردها، فواصل بین حفرات کمتر شود.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی  پودر خاکسترى
وزن مخصوص 1.4gr/cm3
نگهداری و ایمنی

 شرایط نگهداری محصول فوق در شرایط انبارش استاندارد به مدت 42 ماه قابل نگهداری می‌باشد. این محصول نسبت به رطوبت حساس بوده و نباید در دوره نگهدارى درب کیسه هاى باز شده باشد.

 از آنجا که این ماده خاصیت قلیایى قوى دارد، از تماس با پوست، تنفس گرد و غبار و آلودگى لباس با آن خوددارى شو د. از نگاه کردن در حفرات پس از پر کردن ملات داخل آن‌ها خوددارى شود.

دانلود کاتالوگ

نظرات

نام و نام خانوادگی
شماره همراه (جهت اطلاع رسانی)

توضیح
ادامه خرید
واتساپ (کلیک کنید)
واتساپ (کلیک کنید)
لطفا مقدار مورد نظر خود را تعیین کنید
عنوان محصول مورد نظر
بسته بندی :
قیمت فروشگاه تومان